De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiŽnt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (INZICHT) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (REDUCTIE). De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (TRANSPARANTIE) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE). †

CO2-footprint

In 2015 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 1569.3 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2.

Klik†hier†voor CO2-emissie inventarisatie van 2015.

In 2016 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 1533,4 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2.

Klik†hier†voor CO2-emissie inventarisatie van 2016
Klik†hier†voor CO2-emissie inventarisatie van 2016-1
Klik†hier†voor het Emissie inventarisatie rapport van 2016


In 2017 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 1648,5 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2.

Klik†hier†voor CO2-emissie inventarisatie van 2017
Klik†hier†voor CO2-emissie inventarisatie van 2017-1
Klik†hier†voor het Emissie inventarisatie rapport van 2017


In 2018 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer xxxx ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2.

Klik†hier†voor CO2-emissie inventarisatie van 2018
Klik†hier†voor het Emissie inventarisatie rapport van 2018


Doelstelling

Van der Meer heeft op 27 mei 2014 het certificaat CO2-Bewust behaald op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.†

Klik hier voor CO2 reductiedoelstellingen 2020.

Managementverklaring (eis 2.B.4-1)

Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer een energiemanagement†actieplan opgesteld. Hierin is de stuurcyclus vastgelegd om tot continue verbetering van de energie-efficiŽntie te komen. † In het†actieplan staan o.a. de beleidsverklaring van de directie over energiegebruik en energie-efficiŽntie, de doelstellingen, welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden. Voorts is beschreven hoe met interne en externe audits en de management review de werking van het systeem geborgd is.†

Klik hier voor managementverklaring. †

Transparantie (eis 3.C)

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren†van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang.† Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, klanten, leveranciers, overheid en andere ketenpartners. † Door interne communicatie wil Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, en zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeŽn van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol! † Door externe communicatie wil Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeŽn of voorstellen te bedenken voor samenwerken aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

Klik†hier†voor het communicatieplan.

Participatie (eis 3.D.1)

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeŽn en initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te reduceren. Partijen die hierin geÔnteresseerd zijn worden uitgenodigd om†contact†op te nemen.

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer heeft een alternatieve methode ontwikkeld voor plaatsen van een paal-schot beschoeiing in loopzand, in samenwerking met waterschap Reest en Wieden.
Met deze methode wordt de sloot niet meer leeggepompt, maar worden de schotten geplaatst waarbij het loopzand wordt weggespoten tijdens het plaatsen van de schotten.

Op dit project is, vergeleken met de traditionele manier van werken, 255 ton CO2 minder uitgestoten.

Bij de aanschaf van een Hybride graafmachine is meegedacht met leverancier Anema BV over hoe dit systeem aan te passen voor optimaal resultaat.

Klik†hier†Active deelname initiatief.
Klik†hier†Active deelname keteninnitiatief.

Nieuwsbrieven CO2 prestatieladder

Nieuwsbrief 2016

Nieuwsbrief 2015

Nieuwsbrief 2014

Nieuwsbrief 2013